កម្រង វីដេអូ


កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ក្នុងពិធីគ្រងពាលីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់អាគារវិទ្យុFMជាតិ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧។

កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន ក្នុងពិធីគ្រងពាលីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់អាគារវិទ្យុFMជាតិ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧។

Posted by Ministry of Information on Wednesday, February 8, 2017

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ក្រោយកិច្ចប្រជុំលើកទី១០ នៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំតាក់តែង...

Posted by Ministry of Information on Monday, August 15, 2016

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ក្រោយពីពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្រុមការងារបច្ចេកទេស (TWG-A2I)។

Posted by Ministry of Information on Tuesday, July 26, 2016