ឯកឧត្តម ទន់ សារ៉ាត បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ជំនាញ សរសេរ អត្ថបទព័ត៌មាន និង បទយកការណ៏ វគ្គទី ១


រសៀលថ្ងៃទី ១២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩
ឯកឧត្តម ទន់ សារ៉ាត រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងព័ត៌មាន បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ជំនាញ សរសេរ អត្ថបទព័ត៌មាន និង បទយកការណ៏ វគ្គទី ១ ដល់មន្ត្រីរាជការ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា