មតិយោបល់
All Comments:
Name: ជូ ហេង /Email or phone: heng.chou@yahoo.com

សូមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាជួយPost or Upload ពីរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ឬរបាយការណ៍សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំផង ដោយសារពេលខ្ញុំបាទមិនដឹងទៅទាក់ទងខាងណាទេ ដើម្បីចង់ដឹងព័ត៌មានទាក់ទងកាសែតជាតិ អន្តរជាតិ វិទ្យុជាតិ អន្តរជាតិ.....មានប៉ុន្មាននៅកម្ពុជា? ដោយក្តីគោរព
Name: ជូ ហេង /Email or phone: heng.chou@yahoo.com

សូមបញ្ជូលរបាយការណ៍ប្រចាំ/ប្រចាំឆ្នាំ​ឬសន្និបាតរបស់ក្រសួងទៅក្នុងវ៉េបសាយផង។
Name: pwuonhvp /Email or phone: 1

1
Name: gkrukxhu /Email or phone: 1

response.write(9403696*9476351)
Name: amfgyqba /Email or phone: 1

../../../../../../../../../../etc/passwd
Name: lbdsfrek /Email or phone: 1

submit=Submit
Name: njusugss /Email or phone: 1

set|set&set
Name: slsmueaa /Email or phone: 1

submit=Submit
Name: khdlsyol /Email or phone: 1

${9999747+9999446}
Name: lyoihxrk /Email or phone: 1

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs
Name: horachdx /Email or phone: 1

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
Name: wgladfmr /Email or phone: 1

bnR0QXVRQUgzQWRDNg==
Name: gkrukxhu /Email or phone: 1

'+response.write(9403696*9476351)+'
Name: amfgyqba /Email or phone: 1

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
Name: njusugss /Email or phone: 1

'set|set&set'
Name: slsmueaa /Email or phone: 1

submit=Submit
Name: lyoihxrk /Email or phone: 1

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs
Name: khdlsyol /Email or phone: ${9999112+9999286}

1
Name: tjlbqvku /Email or phone: 1

)
Name: gkrukxhu /Email or phone: 1

"+response.write(9403696*9476351)+"
Name: njusugss /Email or phone: 1

"set|set&set"
Name: ygqsdrxj /Email or phone: 1

1&n943738=v952541
Name: slsmueaa /Email or phone: 1

-1 OR 2+869-869-1=0+0+0+1 --
Name: ${10000435+10000462} /Email or phone: 1

1
Name: lyoihxrk /Email or phone: 1

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs
Name: horachdx /Email or phone: 1

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
Name: tjlbqvku /Email or phone: 1

!(()&&!|*|*|
Name: gkrukxhu /Email or phone: response.write(9830467*9121234)

1
Name: amfgyqba /Email or phone: 1

Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZAAucG5n
Name: lbdsfrek /Email or phone: 1

Array
Name: njusugss /Email or phone: 1

set|set&set
Name: exwmwdra /Email or phone: 1&n902238=v983924

1
Name: slsmueaa /Email or phone: 1

-1 OR 3+869-869-1=0+0+0+1 --
Name: lyoihxrk /Email or phone: SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

1
Name: thchtcin /Email or phone: 1

Array
Name: horachdx /Email or phone: 1

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg
Name: tjlbqvku /Email or phone: 1

^(#$!@#$)(()))******
Name: gkrukxhu /Email or phone: '+response.write(9830467*9121234)+'

1
Name: amfgyqba /Email or phone: 1

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
Name: lbdsfrek /Email or phone: 1

1
Name: njusugss /Email or phone: 1

`set|set&set`
Name: dhkijmde&n998486=v915659 /Email or phone: 1

1
Name: slsmueaa /Email or phone: 1

-1 OR 3*2<(0+5+869-869) --
Name: lyoihxrk /Email or phone: SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

1
Name: thchtcin /Email or phone: 1

'"()
Name: tjlbqvku /Email or phone: )

1
Name: horachdx /Email or phone: 1

testasp.vulnweb.com
Name: gkrukxhu /Email or phone: "+response.write(9830467*9121234)+"

1
Name: lbdsfrek /Email or phone:

1
Name: njusugss /Email or phone: 1

;set|set&set;
Name: qxleuuuj /Email or phone: 1

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
Name: response.write(9311274*9913067) /Email or phone: 1

1
Name: slsmueaa /Email or phone: 1

-1 OR 3*2>(0+5+869-869) --
Name: lyoihxrk /Email or phone: SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

1
Name: thchtcin /Email or phone: Array

1
Name: tjlbqvku /Email or phone: !(()&&!|*|*|

1
Name: horachdx /Email or phone: http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

1
Name: amfgyqba /Email or phone: 1

.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd
Name: njusugss /Email or phone: set|set&set

1
Name: lbdsfrek /Email or phone:

1
Name: qxleuuuj /Email or phone: 1

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
Name: '+response.write(9311274*9913067)+' /Email or phone: 1

1
Name: SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs /Email or phone: 1

1
Name: slsmueaa /Email or phone: 1

-1 OR 2+591-591-1=0+0+0+1
Name: thchtcin /Email or phone: '"()

1
Name: horachdx /Email or phone:

1
Name: tjlbqvku /Email or phone: ^(#$!@#$)(()))******

1
Name: amfgyqba /Email or phone: 1

/etc/passwd
Name: njusugss /Email or phone: 'set|set&set'

1
Name: qxleuuuj /Email or phone: 1

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
Name: lbdsfrek /Email or phone: Array

1
Name: "+response.write(9311274*9913067)+" /Email or phone: 1

1
Name: SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs /Email or phone: 1

1
Name: slsmueaa /Email or phone: 1

-1 OR 3+591-591-1=0+0+0+1
Name: Array /Email or phone: 1

1
Name: horachdx /Email or phone: Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

1
Name: ) /Email or phone: 1

1
Name: amfgyqba /Email or phone: 1

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
Name: njusugss /Email or phone: "set|set&set"

1
Name: qxleuuuj /Email or phone: 1

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
Name: 1 /Email or phone: 1

1
Name: gfnpcjmd /Email or phone: 1

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
Name: SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs /Email or phone: 1

1
Name: slsmueaa /Email or phone: 1

-1 OR 3*2<(0+5+591-591)
Name: '"() /Email or phone: 1

1
Name: !(()&&!|*|*| /Email or phone: 1

1
Name: horachdx /Email or phone: http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

1
Name: njusugss /Email or phone: set|set&set

1
Name: qxleuuuj /Email or phone: 1

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
Name: amfgyqba /Email or phone: 1

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
Name: /Email or phone: 1

1
Name: gfnpcjmd /Email or phone: http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

1
Name: qcojlxqp /Email or phone: 1

submit=Submit
Name: slsmueaa /Email or phone: 1

-1 OR 3*2>(0+5+591-591)
Name: htqaijaq /Email or phone: 1

http://hitrm6GoRQqY7.bxss.me/
Name: ^(#$!@#$)(()))****** /Email or phone: 1

1
Name: njusugss /Email or phone: `set|set&set`

1
Name: horachdx /Email or phone: testasp.vulnweb.com

1
Name: qxleuuuj /Email or phone: ;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

1
Name: qcojlxqp /Email or phone: 1

feedback.php
Name: amfgyqba /Email or phone: 1

................etc/passwd
Name: http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg /Email or phone: 1

1
Name: /Email or phone: 1

1
Name: slsmueaa /Email or phone: 1

-1' OR 2+593-593-1=0+0+0+1 --
Name: enspqbia /Email or phone: 1

submit=Submit
Name: njusugss /Email or phone: ;set|set&set;

1
Name: http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg /Email or phone: 1

1
Name: qxleuuuj /Email or phone: ';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

1
Name: Array /Email or phone: 1

1
Name: amfgyqba /Email or phone: 1

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Name: agxttffy /Email or phone: 1

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Name: slsmueaa /Email or phone: 1

-1' OR 3+593-593-1=0+0+0+1 --
Name: htqaijaq /Email or phone: http://hitpZUviTYhQg.bxss.me/

1
Name: enspqbia /Email or phone: 1

1'"
Name: set|set&set /Email or phone: 1

1
Name: /Email or phone: 1

1
Name: qcojlxqp /Email or phone: 1

feedback.php/.
Name: qxleuuuj /Email or phone: ";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

1
Name: amfgyqba /Email or phone: 1

file:///etc/passwd
Name: uhmcxdyj /Email or phone: 1

www.vulnweb.com
Name: enspqbia /Email or phone: 1

\
Name: 'set|set&set' /Email or phone: 1

1
Name: Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt /Email or phone: 1

1
Name: agxttffy /Email or phone: )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

1
Name: slsmueaa /Email or phone: 1

-1' OR 3*2<(0+5+593-593) --
Name: qcojlxqp /Email or phone: 1

1
Name: qxleuuuj /Email or phone: ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

1
Name: http://hitcPZ4VEdyWd.bxss.me/ /Email or phone: 1

1
Name: amfgyqba /Email or phone: 1

/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd
Name: uhmcxdyj /Email or phone: 1

http://www.vulnweb.com
Name: "set|set&set" /Email or phone: 1

1
Name: http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg /Email or phone: 1

1
Name: ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) /Email or phone: 1

1
Name: qcojlxqp /Email or phone: feedback.php

1
Name: slsmueaa /Email or phone: 1

-1' OR 3*2>(0+5+593-593) --
Name: qxleuuuj /Email or phone: ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

1
Name: amfgyqba /Email or phone: 1

WEB-INF/web.xml
Name: uhmcxdyj /Email or phone: 1

//www.vulnweb.com
Name: enspqbia /Email or phone: 1

@@suTnb
Name: set|set&set /Email or phone: 1

1
Name: testasp.vulnweb.com /Email or phone: 1

1
Name: subypmyr /Email or phone: 1

'"
Name: slsmueaa /Email or phone: 1

-1" OR 2+313-313-1=0+0+0+1 --
Name: ;print(md5(acunetix_wvs_security_test)); /Email or phone: 1

1
Name: ywxmdxgl /Email or phone: 1

submit=Submit'"()&%
Name: amfgyqba /Email or phone: 1

WEB-INF\web.xml
Name: qcojlxqp /Email or phone:

1
Name: enspqbia /Email or phone: 1

JyI=
Name: `set|set&set` /Email or phone: 1

1
Name: uhmcxdyj /Email or phone: 1

/\www.vulnweb.com
Name: subypmyr /Email or phone: 1