កម្រង អនុក្រឹត្យ


សារាចរ ស្តីពី ការហាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យលក់ ឬជួលដីស្រែ ដីចំការ ឬលំនៅឋាន....

សារាចរ ស្តីពី ការហាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យលក់ ឬជួលដីស្រែ ដីចំការ ឬលំនៅឋាន នៅតាមតំបន់ព្រំដែន ឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសជិតខាង

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការសម្រួលមាត្រា៧ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១១៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៦....

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការសម្រួលមាត្រា៧ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១១៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៦

ការកំណត់ល្បឿនសម្រាប់យានជំនិះ....

ការកំណត់ល្បឿនសម្រាប់យានជំនិះ

អនុក្រឹត្យ នីតិវិធី នៃការបង្កើត ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការ លទ្ធកម្ម និងអង្គភាពលទ្ធកម្ម ។....

អនុក្រឹត្យ នីតិវិធី នៃការបង្កើត ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការ លទ្ធកម្ម និងអង្គភាពលទ្ធកម្ម ។

សារាចរ ស្តីពី វិធានការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល យោធិន នគរបាលជាតិ មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា និង បុគ្គលិកអណ្តែត ក្នុងឆ្នាំ២០១៥....

សារាចរ ស្តីពី វិធានការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល យោធិន នគរបាលជាតិ មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា និង បុគ្គលិកអណ្តែត ក្នុងឆ្នាំ២០១៥

កិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាង អនុគណៈកម្មធិការ ដោះស្រាយបញ្ហា ជនអនាថា(អ.គ.អ) រាជធានី ខេត្ត និង ខេត្ត។....

កិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាង អនុគណៈកម្មធិការ ដោះស្រាយបញ្ហា ជនអនាថា(អ.គ.អ) រាជធានី ខេត្ត និង ខេត្ត។

ឯកសារទាក់ទង ករណី ការសែត THE PHNOM PENH POST បង្ខូចឈ្មោះមន្ត្រីរាជរដ្ឋភិបាល....

ឯកសារទាក់ទង ករណី ការសែត THE PHNOM PENH POST បង្ខូចឈ្មោះមន្ត្រីរាជរដ្ឋភិបាល


អនុក្រឹត្យ ផ្សេងៗទៀត

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខ អាកាសចរស៊ីវិល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Cinque Terre

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខ អាកាសចរស៊ីវិល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អានបន្ត

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹត

Cinque Terre

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹត

អានបន្ត

ករណីសំណើសូមគោរព ផ្តល់អនុសាសន៏ សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ...

Cinque Terre

ករណីសំណើសូមគោរព ផ្តល់អនុសាសន៏ សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ...

អានបន្ត
អនុក្រឹត្យ ដែលបានចេញផ្សាយ

ការកំណត់ល្បឿនសម្រាប់យានជំនិះ
អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការសម្រួលមាត្រា៧ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១១៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៦....
សារាចរ ស្តីពី វិធានការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល យោធិន នគរបាលជាតិ មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា និង បុគ្គលិកអណ្តែត ក្នុងឆ្នាំ២០១៥
អនុក្រឹត្យ នីតិវិធី នៃការបង្កើត ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការ លទ្ធកម្ម និងអង្គភាពលទ្ធកម្ម ។
សារាចរ ស្តីពី វិធានការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល យោធិន នគរបាលជាតិ មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា និង បុគ្គលិកអណ្តែត ក្នុងឆ្នាំ២០១៥
កិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាង អនុគណៈកម្មធិការ ដោះស្រាយបញ្ហា ជនអនាថា(អ.គ.អ) រាជធានី ខេត្ត និង ខេត្ត។
ឯកសារទាក់ទង ករណី ការសែត THE PHNOM PENH POST បង្ខូចឈ្មោះមន្ត្រីរាជរដ្ឋភិបាល
អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខ អាកាសចរស៊ីវិល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹត
ករណីសំណើរសូមគោរព ផ្តល់អនុសាសន៏ សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ...