ប្រកាសរបស់ក្រសួង ព័ត៌មាន


របាយការណ៍ សន្និបាតបូកសរុបការងារ ព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ ឆ្នាំ ២០១៤ ...

របាយការណ៍ សន្និបាតបូកសរុបការងារ ព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ ឆ្នាំ ២០១៤ និង ទិសដៅការងារ សម្រាប់អនុវត្តន៍ឆ្នាំ ២០១៥ របស់ ក្រសួងព័ត៌មាន

សេចក្កីជូនដំណឹង ស្តពី ការប្រឡង ជ្រើសរើសបុគ្គលិកចូលបម្រើការងារក្នុង ក្របខ័ណ្ឌរបស់ ក្រសួងព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១៥

សេចក្កីជូនដំណឹង ស្តពី ការប្រឡង ជ្រើសរើសបុគ្គលិកចូលបម្រើការងារក្នុង ក្របខ័ណ្ឌរបស់ ក្រសួងព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១៥។

ដីការស្តីពី ការកែសម្រួលក្រុម មន្ត្រីទទួលបន្ទុក ព័ត៌មានរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

ដីការស្តីពី ការកែសម្រួលក្រុម មន្ត្រីទទួលបន្ទុក ព័ត៌មានរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

សេចក្តីជូនដំណឹងចំពោះបេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលបានដាក់ពាក្យចូលបំរើការងារក្រសួងព័ត៌មាន នឹងប្រព្រឹត្តនៅ ថ្ងៃទី ១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣

សេចក្តីជូនដំណឹងចំពោះបេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលបានដាក់ពាក្យចូលបំរើការងារក្រសួងព័ត៌មាន នឹងប្រព្រឹត្តនៅ ថ្ងៃទី ១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ក្រសួងព័ត៌មានរៀបចំមណ្ឌលព័ត៌មានជាផ្លូវការ សម្រាប់សម្រួលដល់ការងារ ...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ក្រសួងព័ត៌មានរៀបចំមណ្ឌលព័ត៌មានជាផ្លូវការ សម្រាប់សម្រួលដល់ការងារ អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលមានបំណងចូលថតរូប ក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យ ព្រះបរមសព ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម ស៊ីហនុ ព្រះមហាវីរក្សត្រ

ការផ្លាស់ប្តូរលេខទូរស័ព្ទ និងទូរសាររបស់មន្ទីព័ត៌មានខេត្តកណ្តាល

ការផ្លាស់ប្តូរលេខទូរស័ព្ទ និងទូរសាររបស់មន្ទីព័ត៌មានខេត្តកណ្តាល

ប្រកាសផ្សេងៗទៀត

គោលនិយោបាយអាទិភាព និង ផែនការសកម្មភាពបច្ចុប្បនកម្ម របស់ក្រសួងព័ត៌មាន

Cinque Terre

គោលនិយោបាយអាទិភាព និង ផែនការសកម្មភាពបច្ចុប្បនកម្ម របស់ក្រសួងព័ត៌មាន

អានបន្ត

របាយការណ៍ស្តីពី សកម្មភាពរបស់សមាគមសង្គហមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១១ និងទីសដៅឆ្នាំ២០១២

Cinque Terre

របាយការណ៍ស្តីពី សកម្មភាពរបស់សមាគមសង្គហមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១១ និងទីសដៅឆ្នាំ២០១២

អានបន្ត

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីសម័យប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការចូលបំរើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ក្រសួងព័ត៌មាន

Cinque Terre

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីសម័យប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការចូលបំរើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ក្រសួងព័ត៌មាន

អានបន្ត

លិខិតស្តីពី ការប្តូរលេខហ្វាក់ថ្មី និង អ៊ីមែលរបស់មន្ទីរព័ត៌មានខេត្ត

Cinque Terre

លិខិតស្តីពី ការប្តូរលេខហ្វាក់ថ្មី និង អ៊ីមែលរបស់មន្ទីរព័ត៌មានខេត្ត

អានបន្ត
ប្រកាសក្រសួង ដែលបានចេញផ្សាយ

ការកំណត់ល្បឿនសម្រាប់យានជំនិះ
អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការសម្រួលមាត្រា៧ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១១៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៦....
សារាចរ ស្តីពី វិធានការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល យោធិន នគរបាលជាតិ មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា និង បុគ្គលិកអណ្តែត ក្នុងឆ្នាំ២០១៥
សេចក្តីជូនដំណឹងចំពោះបេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលបានដាក់ពាក្យចូលបំរើការងារក្រសួងព័ត៌មាន នឹងប្រព្រឹត្តនៅ ថ្ងៃទី ១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣...
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ក្រសួងព័ត៌មានរៀបចំមណ្ឌលព័ត៌មានជាផ្លូវការ សម្រាប់សម្រួលដល់ការងារ អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលមានបំណងចូលថតរូប ក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យ ព្រះបរមសព ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម ស៊ីហនុ ព្រះមហាវីរក្សត្រ...
ការផ្លាស់ប្តូលេខទូរស័ព្ទ និងទូរសាររបស់មន្ទីព័ត៌មានខេត្តកណ្តាល
គោលនិយោបាយអាទិភាព និង ផែនការសកម្មភាពបច្ចុប្បនកម្ម របស់ក្រសួងព័ត៌មាន
របាយការណ៍ស្តីពី សកម្មភាពរបស់សមាគមសង្គហមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១១ និងទីសដៅឆ្នាំ២០១២
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីសម័យប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការចូលបំរើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ក្រសួងព័ត៌មាន
លិខិតស្តីពី ការប្តូរលេខហ្វាក់ថ្មី និង អ៊ីមែលរបស់មន្ទីរព័ត៌មានខេត្ត