ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៤ ប្រកាស់អោយប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួង ព័ត៌មាន