សមាសភាពសមាជិករដ្ឋាភិបាលសមាសភាពសមាជិករដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៥

សមាសភាពប្រធាន អនុប្រធានរដ្ឋសភា ប្រធាន អនុប្រធានគណៈកម្មការជំនាញទាំង៩ នៃរដ្ឋសភា និងសមាសភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់នីតិកាលទី៥ នៃរដ្ឋសភា មានដូចតទៅ៖ Read more