ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការកែសម្រួលអាយុចូលនិវត្តន៍របស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលជាស្ត្រី