ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការកំណត់រមណីដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារ