ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួលព្រំប្រទស់រដ្ឋបាល រវាងខេត្តកោះកុង និងខេត្តព្រះសីហនុ