សារាចរណែនាំស្តីពីការចាត់តាំងខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ១៣២នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨