អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការសម្រួលមាត្រា៧ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១១៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៦