អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា ២ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៦៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០០ ស្តពីការបង្កើតគណៈកម្មការ ពិនិត្យលក្ខណសម្បត្តិ វរជនដែលត្រូវជូនឥស្សរិយយស