សេចក្តីជូនដំណឺងស្តីពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ខិត ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ទៅសិក្សានៅសិក្សានៅព្រះរាជាណាចក្រថៃសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១


សេចក្តីជូនដំណឺងស្តីពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ខិត ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ទៅសិក្សានៅសិក្សានៅព្រះរាជាណាចក្រថៃសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១