សេចក្តីជូនដំណឺងស្តីពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ថ្នាក់បណ្ខិតនិងថ្នាក់វេជ្ជសាស្ត្រទូទៅទៅសិក្សានៅសាធារដ្ឋអាស៊ែបៃហ្សង់ក្នុង ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១


សេចក្តីជូនដំណឺងស្តីពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ថ្នាក់បណ្ខិតនិងថ្នាក់វេជ្ជសាស្ត្រទូទៅទៅសិក្សានៅសាធារដ្ឋអាស៊ែបៃហ្សង់ក្នុង ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១