សេចក្តីជូនដំណឺងស្តីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ស្រាវជ្រាវរយៈពេលខ្លីទៅសិក្សានៅ Chey Institute for Advanced Studies នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១


សេចក្តីជូនដំណឺងស្តីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ស្រាវជ្រាវរយៈពេលខ្លីទៅសិក្សានៅ Chey Institute for Advanced Studies នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១