ការស្នើសុំផ្សព្វផ្សាយពីការចូលរួមសរសេរ Abstractសម្រាប់សន្និសីទស្តីពីការតភ្ជាប់ប្រកបដោយចីរភាពរវាងអាសុី-អឺរ៉ុប(ASEAN 2020)នៅប្រទេសសិង្ហបុរី


ការស្នើសុំផ្សព្វផ្សាយពីការចូលរួមសរសេរ Abstractសម្រាប់សន្និសីទស្តីពីការតភ្ជាប់ប្រកបដោយចីរភាពរវាងអាសុី-អឺរ៉ុប(ASEAN 2020)នៅប្រទេសសិង្ហបុរី