សំណើរសុំផ្តល់របាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពការងារនិងសមិទ្ធផលនានារបស់ក្រសួងស្ថាប័នប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស ៩ខែនិងប្រចាំឆ្នាំ


សំណើរសុំផ្តល់របាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពការងារនិងសមិទ្ធផលនានារបស់ក្រសួងស្ថាប័នប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស ៩ខែនិងប្រចាំឆ្នាំ