អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ ពន្យល់បកស្រាយពីសេវាបង់ប្រាក់ចំណតយានយន្តថ្មី


អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ ពន្យល់បកស្រាយពីសេវាបង់ប្រាក់ចំណតយានយន្តថ្មី