សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើស និស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់ បរិញ្ញាប័ត្រ ទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីសម្រាប់ស្ត្រី ( Asian University For Women - AUW ) នៃប្រទេសបង់ក្លាដេសឆ្នាំ ២០១៩


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើស និស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់ បរិញ្ញាប័ត្រ ទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីសម្រាប់ស្ត្រី ( Asian University For Women - AUW ) នៃប្រទេសបង់ក្លាដេសឆ្នាំ ២០១៩