សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការមិនតម្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំ ឬ បង់កម្រៃសេវាត្រួតពិនិត្យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យទំនិញនីហរ័ណអាហរ័ណ និងបង្រ្កាបការក្លែងបន្លំ (កាំកុងត្រូល) ពាក់ព័ន្ធនិងការនាំទំនិញដែលមានលក្ខណៈមនុស្សធម៌ ឬដែលពុំមានគោលដៅពាណិជ្ជកម្ម ឬទំនិញសម្រាប់យកបម្រើការជូនក្រសួង អង្គភាព ឬ ស្ថាប័ន របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការមិនតម្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំ ឬ បង់កម្រៃសេវាត្រួតពិនិត្យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យទំនិញនីហរ័ណអាហរ័ណ និងបង្រ្កាបការក្លែងបន្លំ (កាំកុងត្រូល) ពាក់ព័ន្ធនិងការនាំទំនិញដែលមានលក្ខណៈមនុស្សធម៌ ឬដែលពុំមានគោលដៅពាណិជ្ជកម្ម ឬទំនិញសម្រាប់យកបម្រើការជូនក្រសួង អង្គភាព ឬ ស្ថាប័ន របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា