សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការសម្រេចអំពីសុពលភាពនៃអាណត្តិរបស់តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី ៦ រដ្ឋសភាចំនួន ៣៨ រូបជំនួសតំណាងរាស្ត្រដែលបានលាលែង និងរៀបចំបញ្ជីរាយនាមតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភាចំនួន ១២៥ រូប តាមមណ្ឌលរាជធានីខេត្តដូចមានបញ្ជីជូនភ្ជាប់


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការសម្រេចអំពីសុពលភាពនៃអាណត្តិរបស់តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី ៦ រដ្ឋសភាចំនួន ៣៨ រូបជំនួសតំណាងរាស្ត្រដែលបានលាលែង និងរៀបចំបញ្ជីរាយនាមតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភាចំនួន ១២៥ រូប តាមមណ្ឌលរាជធានីខេត្តដូចមានបញ្ជីជូនភ្ជាប់