សេចក្តីបំភ្លឺគណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចម្រើនពរមកឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ ទូច ប្រធានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា


សេចក្តីបំភ្លឺគណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចម្រើនពរមកឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ ទូច ប្រធានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា