សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្តី្រថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្តី្រថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩