សារជូនដំណឹងចំពោះជនរួមជាតិកម្ពុជា ល្ខោនខោល គឺជាបេតិកភ័ណ្ឌខ្មែរទី៥ដែលបានទទួលនូវឋានៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមក្នុងបញ្ជីបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក


សារជូនដំណឹងចំពោះជនរួមជាតិកម្ពុជា ល្ខោនខោល គឺជាបេតិកភ័ណ្ឌខ្មែរទី៥ដែលបានទទួលនូវឋានៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមក្នុងបញ្ជីបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក