ប្រកាស ការនិយ័តកម្មថ្នាក់តាមអតីតភាព ការងារជូនមន្ត្រីរាជការ ០៧ នាក់នៅក្រសួងព័ត៌មាន(ក្នុងសា្ថាប័នសាធារណ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ)


ប្រកាស ការនិយ័តកម្មថ្នាក់តាមអតីតភាព ការងារជូនមន្ត្រីរាជការ ០៧ នាក់នៅក្រសួងព័ត៌មាន(ក្នុងសា្ថាប័នសាធារណ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ)