សេចក្តីជូនដំណឹងស្ពីពីលទ្ធផលប្រជុំគ្រប់ក្រសួងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានស្ថាប័នរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងរដ្ឋបាលខេត្តកំពតជុំវិញការត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំពិធីបុណ្យប្រពៃសាសនាទិវាបុណ្យជាតិនិងទិវាបុណ្យអន្តរជាតិ


សេចក្តីជូនដំណឹងស្ពីពីលទ្ធផលប្រជុំគ្រប់ក្រសួងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានស្ថាប័នរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងរដ្ឋបាលខេត្តកំពតជុំវិញការត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំពិធីបុណ្យប្រពៃសាសនាទិវាបុណ្យជាតិនិងទិវាបុណ្យអន្តរជាតិ