ការអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតជាស្រ្តីខ្មែរឥស្លាម អាចប្រើសម្លៀកបំពាក់តាមបែបប្រពៃណីឥស្លាមមកបំពេញការងារ វៀរលែងតែប៉ះពាល់ដល់សុវត្តិភាពការងាររបស់កម្មករនិយោជិតជាស្រ្តីខ្មែរឥស្លាម។


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតជាស្រ្តីខ្មែរឥស្លាម អាចប្រើសម្លៀកបំពាក់តាមបែបប្រពៃណីឥស្លាមមកបំពេញការងារ វៀរលែងតែប៉ះពាល់ដល់សុវត្តិភាពការងាររបស់កម្មករនិយោជិតជាស្រ្តីខ្មែរឥស្លាម។