ការផ្តល់លក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ធានាសុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិតជាស្រ្តីមានផ្ទៃពោះលើសពី៣ខែបានចេញមុនម៉ោងការងាររបស់ខ្លួនចំនួន១៥នាទីដើម្បីគាំពារសុខមាលភាពកម្មករនិយោជិតជាស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និងទារកក្នុងផ្ទៃ


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់លក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ធានាសុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិតជាស្រ្តីមានផ្ទៃពោះលើសពី៣ខែបានចេញមុនម៉ោងការងាររបស់ខ្លួនចំនួន១៥នាទីដើម្បីគាំពារសុខមាលភាពកម្មករនិយោជិតជាស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និងទារកក្នុងផ្ទៃ