សេចក្តីណែនាំស្តីពីការផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នរាល់ការផ្ទេរកន្លែងធ្វើការងាររបស់មន្រ្តីរាជការក្រសួងកិច្ចការនារី


សេចក្តីណែនាំស្តីពីការផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នរាល់ការផ្ទេរកន្លែងធ្វើការងាររបស់មន្រ្តីរាជការក្រសួងកិច្ចការនារី