សារលិខិត សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាស ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោក នាថ្ងៃទី០៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨


សារលិខិត សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាស ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោក នាថ្ងៃទី០៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨