សារលិខិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសនេាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពូជាក្នុងឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ១៣២ នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨


អនុក្រឹត្យស្តីពី ការគ្រប់គ្រងមត្តេយ្យសិក្សាសហគមន៍សារលិខិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសនេាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពូជាក្នុងឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ១៣២ នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨