ការធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំ(នាថ្ងៃទី២៩ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧)មានទីតាំងស្ថិតនៅក្បាលផ្លូវរត់២៣នៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាប


ការធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំ(នាថ្ងៃទី២៩ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧)មានទីតាំងស្ថិតនៅក្បាលផ្លូវរត់២៣នៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាប