សេចក្តីជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ និងនាយកសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន អនុញាតិឱ្យកម្មករនិយោជិត ឈប់សម្រាកមានប្រាក់ឈ្នួលក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ថ្ងៃទី ១៩-២០-២១ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៧


សេចក្តីជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ និងនាយកសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន អនុញាតិឱ្យកម្មករនិយោជិត ឈប់សម្រាកមានប្រាក់ឈ្នួលក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ថ្ងៃទី ១៩-២០-២១ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៧