អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់ការអនុញ្ញាតិបំពេញប្រតិបត្តិការលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព៍ត៌មាន


អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់ការអនុញ្ញាតិបំពេញប្រតិបត្តិការលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព៍ត៌មាន