ការផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការដាក់លក់ផលិតផលចំណីអាហារ និងការផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ញាក់អនាម័យផលិតចំណីអាហារ


ប្រកាស ស្តីពី ការផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការដាក់លក់ផលិតផលចំណីអាហារ និងការផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ញាក់អនាម័យផលិតចំណីអាហារ