ផែនការណែនាំស្តីពីការរៀបចំខួបលើកទី២៤ និងប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


ផែនការណែនាំស្តីពីការរៀបចំខួបលើកទី២៤ និងប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា