សំណើសុំចាត់វិធានការចំពោះវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យ ជាតិរបស់អាមេរិច (NDI)


សំណើសុំចាត់វិធានការចំពោះវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យ ជាតិរបស់អាមេរិច (NDI)