អនុក្រឹតស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃវេទិការសម្ត័ន្ធសង្គមសុីវិលសំរាប់អាណ្តិទី៣ ចំនួន ១៣រូប។


អនុក្រឹតស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃវេទិការសម្ត័ន្ធសង្គមសុីវិលសំរាប់អាណ្តិទី៣ ចំនួន ១៣រូប។