សេចក្តីសំរេចស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពនៃលេខាធិការដ្ឋានជាតិអាស៊ានកម្ពុជា។


សេចក្តីសំរេចស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពនៃលេខាធិការដ្ឋានជាតិអាស៊ានកម្ពុជា។