សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការប្រគល់សិទ្ធគ្រប់គ្រងមរតកសាសន៍នូវបទចម្រៀងរបស់លោក គង្គ ប៊ុនឈឿន


សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការប្រគល់សិទ្ធគ្រប់គ្រងមរតកសាសន៍នូវបទចម្រៀងរបស់លោក គង្គ ប៊ុនឈឿន