សំណើសុំគោលការណ៍អនុញ្ញាតរៀបចំទិវាកីឡាអាស៊ាន(ASEAN Sports Day)


សំណើសុំគោលការណ៍អនុញ្ញាតរៀបចំទិវាកីឡាអាស៊ាន(ASEAN Sports Day) នៅថ្ងៃទី ០៨ ខែសីហា​ រៀងរាល់ឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៧ តទៅ។