សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពនៃលេខាធិការដ្ឋានជាតិអាស៊ាន កម្ពុជា


សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពនៃលេខាធិការដ្ឋានជាតិអាស៊ាន កម្ពុជា