សំណើសុំគោលការណ៍អនុញ្ញាតដើម្បីរៀបចំសកម្មភាពអាស៊ានហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាព (FitASEAN)។


សំណើសុំគោលការណ៍អនុញ្ញាតដើម្បីរៀបចំសកម្មភាពអាស៊ានហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាព (FitASEAN)។