អនុក្រឹត្យស្តីពី ការកំណត់តំបន់សហគមន៍ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំឳរ៉ាល់លើផ្ទៃដីទំហំ៦៩៥,៥២ហិកតា ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្រ្ត ភូមិដូង ឃុំតាសាល ស្រុកឳរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ


អនុក្រឹត្យស្តីពី ការកំណត់តំបន់សហគមន៍ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំឳរ៉ាល់លើផ្ទៃដីទំហំ៦៩៥,៥២ហិកតា ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្រ្ត ភូមិដូង ឃុំតាសាល ស្រុកឳរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ