អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបញ្ជូនពលករខែ្ម​រទៅធ្វើការនៅបរទេស តាមរយៈទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសឯកជន


អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបញ្ជូនពលករខែ្ម​រទៅធ្វើការនៅបរទេស តាមរយៈទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសឯកជន