អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិភ្នំយ៉ាត


អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិភ្នំយ៉ាត