សំណើរសុំពិនិត្យការផ្សាយព័ត៌មាន បំផ្លើសរបស់ទូរទស្សន៍ អនឡាញ CPN ដែលបានអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធការធ្វើប្រទានកម្មដី


សំណើរសុំពិនិត្យការផ្សាយព័ត៌មាន បំផ្លើសរបស់ទូរទស្សន៍ អនឡាញ CPN ដែលបានអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធការធ្វើប្រទានកម្មដី ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលតាំងទីលំនៅក្នុងដីអនុក្រឹត្យ ជាដែនអភិរក្សព្រែកទឹកសាបក្បាលឆាយ