សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការចុះឈ្មោះចូលរួមការប្រកួតប្រជែង ពានរង្វាន់ ICT កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៧


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការចុះឈ្មោះចូលរួមការប្រកួតប្រជែង ពានរង្វាន់ ICT កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៧ (cambodia ICT Awards 2017) របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍