អនុក្រឹត្យការទទួលស្គាល់វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យាអូស្រ្តាលី